logo

Huidige woonsituatie vaak ongeschikt om te blijven wonen

Bijna 20% van de ouderen acht de huidige woonsituatie ongeschikt om te blijven wonen.

5 Ouderen wonenSfeer en infrastructuur van de buurt of de wijk doorslaggevend.

Deze Mature Market Monitor maakt duidelijk wat ouderen in hun woon- en leefomgeving echt belangrijk vinden. Speciaal voor de monitor is een benchmark ontwikkeld, die het mogelijk maakt om de resultaten van een monitor te vergelijken met andere gemeenten, met provincies en met de landelijke situatie.

Peter Smit, directeur van Active Ageing Nederland en betrokken bij dit onderzoek:
“De vragenlijst van de monitor heeft betrekking op uiteenlopende thema’s die voor ouderen van belang zijn. Van de woonsituatie tot de bereikbaarheid van voorzieningen en van sociale participatie tot de wijze waarop de gemeente met ouderen communiceert.”
Dit grootschalige benchmark-onderzoek onder ruim 2.500 senioren van 55 jaar en ouder levert een aantal zeer opvallende resultaten opleverde.

Bijna 20% van de ondervraagde senioren acht de huidige woonsituatie ongeschikt om te blijven wonen als men ouder wordt. Daarbij komt dat nog eens een derde van de senioren zich zorgen maakt over de (geschiktheid van de) woonsituatie. Uit nadere analyse van de cijfers blijkt dat het niet de inrichting van de woning is die het wonen op oudere leeftijd (met minder validiteit) onmogelijk maakt; 46% van de ondervraagde senioren geeft aan dat men met aanpassingen aan bijvoorbeeld de trap, de bad- en/of de slaapkamer de woning zelf wel geschikt kan maken.

De factoren die ouderen aanzetten tot verhuizen hebben te maken met de sfeer en infrastructuur van de buurt of de wijk waar men woont:  slechte bereikbaarheid van voorzieningen, gebrekkig openbaar vervoer en het ontbreken van een veilig gevoel (bijvoorbeeld door niet werkende straatverlichting) zijn aspecten waardoor senioren hun directe leefomgeving negatief beoordelen en minder geschikt achten om te blijven wonen.

Pieter Paul Verheggen van Motivaction: ”Tegen de verwachting in is het niet de inrichting van het huis zelf, maar de beleving van de directe leefomgeving in de buurt en gemeente die ouderen doet overwegen om te gaan verhuizen. Hier hebben vooral lokale bestuurders grote invloed op.”

Die invloed van het lokale bestuur op de woonbeleving van ouderen blijkt ook uit het feit dat veel ouderen aangeven onvoldoende te weten over de mogelijkheden die de gemeente biedt voor zorg aan huis, activiteiten die voor senioren worden georganiseerd en de maatschappelijke hulp voor senioren (bijvoorbeeld Wmo-voorzieningen). Dit ervaren gebrek aan informatie draagt verder in hoge mate bij aan de ervaren ongeschiktheid van de woonomgeving op latere leeftijd.

Het onderzoek laat verder zien dat er grote regionale en lokale verschillen zijn: zo scoren buurten, wijken en gemeenten in de Friesland en Drenthe significant hoger op aspecten van een veilige en schone leefomgeving. Daarentegen scoren buurten, wijken en gemeenten in Noord-Brabant en Zeeland juist significant lager op aspecten die te maken hebben met de beschikbaarheid van het openbaar vervoer en de communicatievoorziening door de gemeenten.

AgeWise heeft het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Motivaction en Active Ageing Nederland. In totaal zijn in de afgelopen periode 2.539 senioren van 55 jaar en ouder online ondervraagd.  De steekproef en resultaten zijn representatief voor heel Nederland op de aspecten regio, geslacht, opleiding en Mentality milieu.

Workshop

GreyOcean logo

De workshop over mature marketing brengt concrete inzichten en inspiratie over de belevingswereld van de oudere, ervaren consumenten en de marketingimplicaties. We gaan in op de psychologie van het ouder worden.

En wat betekent dit nu concreet voor de marketing van uw product of dienst?

MEER INFO

opdrachtgevers

Sinds 2000 zijn Agewise en Edgar Keehnen betrokken geweest bij 50+ marketingactiviteiten voor vele organisaties. Het betreft opdrachten op het gebied van concept ontwikkeling, kwalitatief en kwantitatief onderzoek, strategisch marketingadvies, marketing workshops en de ontwikkeling van marketingcommunicatie campagnes.

Klanten-medium

Copyright © 2018 AgeWise. All Rights Reserved.